top of page
Resultaat onderzoek
bedrijventerrein noord

Op 14 oktober 2021 is door de gemeenteraad de Omgevingsvisie Weesp 2050 en Mobiliteitsplan Weesp 2021 – 2046 vastgesteld. De raad heeft tevens de volgende amendementen aangenomen:

  1. Op de Hogeweyselaan wordt functiemenging toegestaan in de vorm van maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening met uitsluiting van woningen en supermarkten.

  2. Voor het overige deel van het bedrijventerrein Noord wordt nader onderzoek verricht en een overleg gestart met de stakeholders die daar gevestigd zijn. Onderzocht wordt in hoeverre functiemenging daar kan plaatsvinden.

 

De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd voor de mogelijkheid tot functiemenging op het bedrijventerrein Noord. Er is onderzocht of het wenselijk is verschillende bedrijfsfuncties toe te staan zonder dat dit voor de huidige bedrijven ten koste gaat van de veiligheid en bereikbaarheid. Ook is de intensivering van het bedrijventerrein onderzocht om de beoogde werkgelegenheidsnorm van 0,9 te kunnen borgen.

Om te zorgen voor een zo breed mogelijk kader voor de toekomst heeft de IVW de gemeente voorzien van een breed gedragen terugkoppeling namens de bedrijven van Bedrijventerrein Noord. U als ondernemer bent hierbij betrokken door beantwoording van de vragenlijst die begin februari aan alle ondernemers op bedrijventerrein Noord is verstuurd. 

 VERBINDEN. 
 BEHARTIGEN. 
 ORGANISEREN. 
 BEDRIJVENVERENIGING WEESP | IVW 
POPPETJE.png
SLUIT OOK AAN BIJ DE IVW
Hoe meer leden hoe beter wij de belangen van de Weesper bedrijven kunnen behartigen en invloed kunnen uitoefenen bij nieuwe ontwikkelingen en beleid.

Privacybeleid

De IVW hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Bij het verwerken van de gegevens respecteren wij uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Zie hier ons privacybeleid.

bottom of page